Założenia Projektu "Linux dla szkół"

Informacje można pobrać tutaj w PDF


Kampania „WiOO w szkole - Linux dla szkół” rusza 28 września 2007 roku. Inauguracja akcji odbędzie się w jednej z poznańskich szkół. Na pierwsze inauguracyjne szkolenie, jak również na kolejne, realizowane w innych województwach, zapraszamy przedstawicieli świata polityki, przedstawicieli władz odpowiedzialnych za edukację. W trakcie pierwszego spotkania inauguracyjnego zostanie zorganizowana konferencja prasowa nt. projektu. W ciągu roku szkolnego 2007/2008 chcemy dotrzeć do wszystkich zgłoszonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kraju. Jeśli placówek zainteresowanych akcją będzie zbyt dużo, kampania będzie kontynuowana także w kolejnych latach. W tej edycji akcji zakładamy dotarcie do min. 100 szkół w 16 województwach, gdzie udział w prezentacji weźmie około 3000 uczniów i setki nauczycieli. W placówkach, które się zgłosiły (lub jeszcze zgłoszą), zostanie przeprowadzona prezentacja (45 min. do 1 godz.) na temat systemu operacyjnego Linux, możliwości programów graficznych (np. Gimp), pakietu biurowego OpenOffice, narzędzi multimedialnych, wraz z krótkim instruktażem obsługi. W skrócie zostanie też przedstawiona idea i zalety wolnego i otwartego oprogramowania. W trakcie prezentacji będą przeprowadzane krótkie konkursy nt wiedzy o wolnym i otwartym oprogramowaniu, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni drobnymi nagrodami rzeczowymi. Prezentacja ta skierowana jest do uczniów danej placówki, a także nauczycieli i dyrekcji (których również zapraszamy na prezentacje).Udział szkół w akcji

Czy szkoła musi ponieść jakieś koszty w związku z udziałem w akcji?

Szkoła biorąc udział w akcji nie ponosi żadnych kosztów, a oprogramowanie które zostawimy i które można będzie wykorzystać w pracy szkoły, przekazywane jest bezpłatnie.

Z kim się kontaktować w sprawie akcji?

Punkt kontaktowo-konsultacyjny dla wolontariuszy, szkół oraz wszystkich zainteresowanych znajduje się w siedzibie Fundacji w Poznaniu. Można do nas napisać na adres info [at] fwioo [dot] pl

Jak zgłosić szkołę do akcji?

Każdy może zgłosić swoją szkołę do udziału w akcji, jak również każdy może zgłosić się jako wolontariusz przeprowadzający prezentację lub wolontariusz pomagający w sprawach organizacyjnych. Na zgłoszenia oczekujemy na stronie wiki Lista szkół zainteresowanych akcją. Jeśli osoba, która chce się zgłosić, nie chce publikować swoich danych kontaktowych na stronie w Internecie, kandydaturę taką można zgłosić bezpośrednio na adres info [at] fwioo [dot] pl.

Jak formalnie zapadnie decyzja o przeprowadzeniu prezentacji w szkole?

Fundacja skontaktuje się z Dyrektorami zgłoszonych placówek, celem ustalenia, czy szkoła jest zainteresowana przeprowadzeniem prezentacji. Jeśli tak, ustalony zostanie termin, w którym prezentacja będzie mogła się odbyć. To również Dyrektor danej placówki zdecyduje, którzy uczniowie, jakie klasy oraz w jakich godzinach i miejscu na terenie szkoły prezentacja może się odbyć.

W jaki sposób szkoła otrzyma oprogramowanie i materiały?

Do szkół, gdzie prezentacja się odbędzie, zostanie wcześniej wysłane oprogramowanie pozyskane od naszych Fundatorów (przeznaczone do rozdawania uczniom podczas prezentacji, jak również do wykorzystania w pracowniach i gabinetach szkolnych), a także materiały reklamowe, informacyjne oraz nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w prezentacji.

Po prezentacji szkoła otrzyma za darmo dystrybucje Linux objęte wsparciem technicznym oraz oprogramowanie ufundowane przez krajowe firmy z branży IT. Uczniowie, którzy brali udział w prezentacji, również otrzymają oprogramowanie i drobne nagrody rzeczowe za udział w konkursach. Każda szkoła otrzyma certyfikat wzięcia udziału w szkoleniu, dzięki któremu łatwiej będzie mogła wziąć udział w kolejnej akcji Fundacji pod roboczym hasłem „Wzorcowa Szkoła”.

Co uzyska szkoła dzięki udziałowi w akcji?

Po zakończeniu całego cyklu, pracownicy Fundacji skontaktują się ze szkołami, które wzięły udział w kampanii, by dowiedzieć się, czy oprogramowanie, które placówki te otrzymały jest przez nie wykorzystywane i w jaki sposób (jednakże wykorzystanie tego oprogramowania w szkole nie jest obowiązkowe a szkoły same zdecydują, czy przekazane przez nas oprogramowanie będzie wykorzystane). Jeżeli szkoła z takiego oprogramowania korzysta, będzie promowana przez Fundację w Internecie oraz w serwisie informacyjnym, który Fundacja przygotowuje dla szkół.


Prezentacje

Jak powstaną prezentacje?

Środowisko internautów zostało zaproszone do wzięcia udziału w opracowaniu materiałów reklamowych, tj logo akcji, ulotki informacyjne, plakaty, banery WWW, inne. Zwycięscy konkursu zostaną nagrodzeni. O tym, kto wygrał, zdecydują: internauci, FWiOO i koordynatorzy z Jakilinux.org. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie wiki poświęconej projektowi.

Czy ja również mogę mieć wkład w przygotowanie materiałów?

Każdy może zostać twórcą prezentacji. Aby wziąć udział w jej budowie należy wejść na stronę http://wiki.jakilinux.org/edukacja. Prezentacje przygotowywane są pod katem trzech grup wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). 31 sierpnia 2007 roku zostanie powołana grupa osób, która dopracuje prezentacje budowane na wiki i przygotuje ich ostateczną formę.

Jak ma wyglądać prezentacja?

Przed prezentacją Fundacja dostarczy niezbędne materiały szkoleniowe dla wolontariusza i scenariusz prezentacji. Prezentacja powinna odbyć się według wytyczonego scenariusza, jednakże dopuszczalna jest inwencja własna, np. w przypadku, gdyby uczniowie byli zainteresowani prezentacja dłuższą, niż tylko 45 min. do 1 godz.


Wolontariat

Kto może być wolontariuszem? Czy może być nim osoba niepełnoletnia?

Prelegentami będą wolontariusze, z którymi Fundacja podpisze stosowne porozumienia. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w prezentacji wyrażą rodzice lub opiekunowie prawni młodych wolontariuszy (jednakże nieletni wolontariusz może brać udział w akcji wyłącznie na terenie własnej szkoły, chyba, że rodzic lub opiekun prawny zdecyduje inaczej). Każdy chętny do przeprowadzenia prezentacji, podda się specjalnie skonstruowanemu testowi sprawdzającemu przygotowanie do przeprowadzenia prezentacji, ze znajomości prezentowanych programów. Dopiero po jego zaliczeniu i weryfikacji dokumentów, zostanie podpisane porozumienie pomiędzy wolontariuszem i Fundacją. Wolontariusze, którzy nie chcą być prezenterami w szkole, lub nie czują się na siłach, by taką prezentacje przeprowadzić, mogą się do zgłosić jako pomoc przy organizacji akcji. Bardzo cenna dla nas jest pomoc, szczególnie młodzieży w danej szkole, która może przygotować salę do prezentacji, rozmawiać z nauczycielami, wpierać akcję promując ją wśród swoich szkolnych kolegów.

Kto zapewnia sprzęt potrzebny podczas prezentacji?

Pracownicy Fundacji dostarczą do 18 wytypowanych miast w Polsce (najczęściej są to stolice regionów) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji, który przekażemy wolontariuszom i szkołom. Będą to laptopy z zainstalowanym systemem Linux, projektory i ekrany przenośne. W tej chwili są przeprowadzane rozmowy z Fundatorami, którzy taki sprzęt będą mogli zaoferować. Jeśli wolontariusz posiada własny komputer przenośny, byłoby dla nas cenne, gdyby prezentacje przeprowadził na własnym komputerze. Jeśli szkoła dysponuje niezbędnym sprzętem, będziemy wdzięczni za możliwe udostępnienie tychże, dla celów prezentacji. Po przeprowadzonej prezentacji, pracownicy Fundacji przyjadą, by przekazany wcześniej sprzęt odebrać i dostarczyć go do następnego województwa.

Jak dotrzeć na prezentację?

Wolontariusze wyruszą do szkół w ustalonych wcześniej terminach. Jeśli jest to szkoła oddalona od miejsca zamieszkania wolontariusza, możliwe jest ufundowanie podróży wolontariusza do szkoły (jednakże przeprowadzane są rozmowy z naszymi Fundatorami, czy będzie możliwe przekazanie funduszy na zrefinansowanie podróży).

Co wolontariusz otrzyma za udział w akcji?

Po prezentacji wolontariusz otrzyma dyplom potwierdzający udział w kampanii „WiOO w Szkole - Linux dla szkół”. Za jego zgodą, będzie również promowany w przygotowywanym przez Fundacje serwisie edukacyjnym. Fundacja na prośbę Wolontariusza i dla niego, może wystawić odpowiednie referencje, gdyby takie mogły okazać się potrzebne. Wolontariusz przekaże Fundacji krótki raport z wyników swojej prezentacji. Raport z wyników będzie publikowany na stronach Fundacji.


Plany prezentacji

Kiedy odbędą się prezentacje w konkretnych województwach?

Przewidywany orientacyjny harmonogram rozpoczęcia kampanii w poszczególnych województwach przedstawia poniższa tabela:

WOJEWÓDZTWO/ORIENTACYJNA DATA

 • Wielkopolskie/28 września
 • Lubuskie/15 października
 • Zachodniopomorskie/29 października
 • Dolnośląskie/9 listopada
 • Łódzkie/26 listopada
 • Mazowieckie/14 grudnia
 • Kujawsko-Pomorskie/7 stycznia
 • Pomorskie/25 stycznia
 • Opolskie/4 lutego
 • Śląskie/29 lutego
 • Małopolskie/14 marca
 • Świętokrzyskie/31 marca
 • Podkarpackie/11 kwietnie
 • Lubelskie/28 kwietnia
 • Podlaskie/19 maja
 • Warmińsko-Mazurskie/9 czerwiec
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License